Hoiakute ja mõtlemise kujundamine

Ühelgi alal ei ole võimalik ilma raamatuid lugemata ja õppimata silmatorkavalt edukaks saada. Oleme sellele lehele kokku kogunud mõtlemist avardavad ja vaimu tugevdavad raamatud ning õppevideod. Lugemise soovituse on andnud Kaitseliidu kõrgeimad ohvitserid ning meie kogenud malevkonnakaaslased. Usume, et need aitavad Sul tugevamaks liidriks kasvada, ning paremini mõista sõjanduse olemust ja põhimõtteid. 

Paljud Kaitseliitu astujad ei ole varem kunagi sõjanduse valdkonnaga kokku puutunud. Nüüd on õige aeg kõvasti lugema ning õppima hakata. Püüame õppematerjalide nimekirja pidevalt täiendada. Oleme avatud kõigi headele soovitustele, mis aitavad meie malevkonnakaaslastel paremaks saada. Head kasvamist!

Hr kindrali personaalne lugemissoovitus Tallinna Akadeemilisele malevkonnale

Kaitseliidu ülem, hr brigaadikindral Riho Ühtegi, on Tallinna Akadeemilise malevkonna liikmetele andnud oma personaalse lugemissoovituse, et lisaks „musklite“ treenimisele kasvataksime ka oma mõtlemise suurust. Juhupartisanid ning Varjatud sõda on raamatud, mida erilise fookusega lugeda. 

11. septembri terroriaktidele järgnenud aastatel osutusid senised „väikesõdade” pidamise mudelid Iraagi ja Afganistani paindlike mässajate vastu võitlemisel muserdavalt ebatõhusaks. Mässajad viisid lääneriikide sõjaväelased patiseisu. Maailma üks mõjukamaid asjatundjaid sissisõja alal David Kilcullen kuulub USA uuendatud sõjalise strateegia peamiste kujundajate hulka. Kilcullen oli Iraagis kindral David Petraeuse vanemnõustaja.

Raamat inglise keeles 

Varjatud sõda on esimene eestikeelne teos, mis annab ülevaate luurest ja selle protsessidest, kattes kõiki luure valdkondi. Raamatu eesmärk on vastata küsimustele ja arutleda luuremaailma mõistmiseks vajalike aluskontseptsioonide üle. Ehkki paljud raamatus toodud näited pärinevad USA ja Briti luurekogemusest, saab neid kasutada luure põhikontseptsioonide ja teemade laiemaks üldiseks kirjeldamiseks.

Lisaks soovitab hr kindral ka Mõte ja mõõk raamatusari läbi töötada. 

Raamatusari Mõte ja mõõk. Miks peaaegu kuus aastat pärast seda, kui Saddam Hussein kukutati ja president George W. Bush 1. mail 2003. aastal kuulutas sõja lõppenuks, viibisid USA juhitud koalitsioonijõud endiselt Iraagis? Autorid said kasutada nii USA kui ka Iraagi salastatud ja avaldamata materjale ning külastada lahingupaiku ja sõjas osalenud üksusi. Tulemus on detailne ja samas haarav kirjeldus sõja planeerimisest, lahingutest ning sõja eel ja ajal tehtud otsustest.

Raamatusari Mõte ja mõõk. Raamat räägib sõja logistikast. Maailma kirja panemata sõjaajalugu arvame me teadvat vaid oletuste ja kaudsete hinnangute najal. Muistseid sõjavägesid on sageli kirjeldatud hiiglaslikena, kuid seda, kuidas neid juhiti ja varustati, lähemalt ei teata. Logistikasüsteem pidi aga kindlasti toimima tõhusalt, vastasel korral poleks nähtud Hannibali Itaalias, pärslasi Kreekas ega hunne Prantsusmaal.

Raamatusari Mõte ja mõõk. 1999. aasta kevadel algas Euroopas sõda. Kui Jugoslaavia Kosovos oma kodanikke ründas, astusid nende kaitseks välja USA ja teised NATO liikmesriigid. Kindral Wesley K. Clark oli selle võimsa sõjalise jõupingutuse üks juhte. Oma raamatus kirjeldab ta diplomaatia ja sõjalise strateegia ühitamisel ette tulnud raskusi, aga ka sõjategevuses osalenud NATO liikmesriikide endi sisemisi võitlusi.

Raamatusari Mõte ja mõõk. Tavaarusaama järgi demokraatlike riikide poliitikute ja kindralite suhetest sõjaajal peavad poliitikud püstitama sõjaliste operatsioonide eesmärgi ja astuma seejärel kõrvale, jättes ülejäänud töö sõjaväelastele. Käesolevas raamatus seab Eliot A. Cohen niisuguse ajapõlise uskumuse kahtluse alla, väites tuntud riigimehi puudutava põhjaliku uurimise tulemusel, et just nende taganttorkiv, provotseeriv ja isegi trotslik suhtumine ohvitseridesse on sõjalise edu pant.

Raamatusari Mõte ja mõõk. Millised olid möödunud sajandi olulisimad sõjalised konfliktid ja kuidas nad mõjutavad rahvusvahelist julgeolekut XXI sajandil? Kes on sõjateatri tegelased ja millised on panused selles mängus? See raamat ei soovi sõda ülistada ega kuuluta ka sõdade lõppu. Eesmärk on sõda tutvustada ja seletada teda kõigi tema põhjuste, vormide ja mõõtmetega. Sest nagu kirjutas suur sõjateoreetik Clausewitz, «sõda on kameeleon», ning meie, inimolevused, oleme sõja suhtes niisamuti kameeleonid. On ju sõda ja rahu kui peegel, mille mõlemad küljed peegeldavad, ja meeldib meile või ei, ta peegeldab inimkirgi.

Raamatusari Mõte ja mõõk. Robert R. Leonhardi meelest on sõjanduslik mõte kriisis, sest meil puudub tuleviku sõdade jaoks eluvõimeline doktriin. Nüüd, kus maailm on astunud infoajastusse, ei pea ligemale sajandi jooksul sõjakunstile valgust heitnud printsiibid enam paika. Agraarajastul sündinud ja industriaalajastul lihvi saanud klassikalised sõjapidamisprintsiibid on oma aja suures osas lootusetult ära elanud. Vajalik on radikaalne muutus. Käesolev raamat annab selle muutuse läbiviimiseks laialdast mõtteainet.

Raamatusari Mõte ja mõõk. Omaette valdkonna moodustavad väljaanded, mis käsitlevad sõjanduse aluseid – teooriat ja põhimõtteid, samuti sõjapidamise valdkondi, sõjaliste operatsioonide läbiviimisest kuni nende logistilise toetuseni. Esimese teosena ilmub Jeruusalemma ülikooli professori ja tänapäeva ühe tunnustatuima sõjandusteadlase Martin van Creveldi raamat tänapäeva sõja olemusest ja selles toimuvatest muutustest klassikalise sõjapidamisega võrreldes. Raamatu lugemisel oluliseks abivahendiks on Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuse kirjastatud Sun Zi Sõja seadused ja Carl von Clausewitzi Sõjast.

Raamatusari Mõte ja mõõk. Kui soovid rahu, valmistu sõjaks. Ründerelvade väljaarendamine võib olla ka puhtalt kaitseotstarbeline. Lahingus võib halvim tee osutuda parimaks. Autor näitab, et strateegia sellistest näiliselt vasturääkivatest väidetest koosnebki. Need on näited paradoksaalsest loogikast, mis täidab kogu strateegia valdkonda. Luttwak uurib õhujõudude rolli 1991. a Lahesõjas, mille planeerijate hulka ta ise kuulus. Seejärel täheldab ta “postheroilise” sõja esilekerkimist 1999. a. Kosovo sõjas.

Raamatusari Mõte ja mõõk. Sõda näikse olevat sama vana kui inimkond, kuid rahu nüüdisaegne leiutis. Nii kirjutas 19. sajandi keskpaiku õigusteadlane sir Henry Maine. Ja on vähe, mis seda väidet kummutaks. Nii arheoloogiline ja antropoloogiline andmestik kui ka säilinud dokumendid kinnitavad, et sõda, s. t. organiseeritud poliitiliste gruppide vaheline relvastatud konflikt, kujutab endast terve inimkonna ajaloo jooksul selle teatavat normaalset seisundit. … rahu on võrratult keerukam nähtus kui sõda.

Raamatusari Mõte ja mõõk. Raamatu peateema on NATO laienemine ja avanemine uutele liikmetele. Autor käsitleb laienemist osana terviklikust alliansi muutumise protsessist, kirjeldades ka NATO strateegia, ülesannete ja sõjalise struktuuri ümberkujundamist. Raamatu muudab eriliseks fakt, et kirjutamisel võimaldati autoril kasutada Ühendriikide Riigidepartemangu arhiivis olevaid dokumente. Otsused, mis langetati NATO esimese laienemisringi ettevalmistamisel, ja sõnastus, mida kasutati nende otsuste vormistamisel, panid aluse ka Balti riikide hilisemale liitumisele. 

Raamatusari Mõte ja mõõk. Raamat käsitleb sõjapidamise arengut antiikajast 21. sajandi alguseni. Iga peatükk on pühendatud erinevale sõjaajaloo järgule – antiikmaaillma impeeriumidest Napoleoni ajastuni, odast mikrokiibini. Raamat keskendub iga ajajärgu kõige olulisematele sõdadele ja lahingutele. Põhjalikumalt vaadeldakse 20. sajandi tähtsamaid sõdu, kuna tehnika areng on maismaa-, mere- ja õhusõja strateegia ja taktika arenut oluliselt kiirendanud.

Raamatusari Mõte ja mõõk. 1.köide. Raamat seab fookuse nendele plaanidele, mida väljapaistvad riigimehed ja väejuhid on minevikus teinud kas nende endi või nende juhtide püstitatud sihtide saavutamiseks. Autorid käsitlevad võrdselt nii sõjalisi kui ka mittesõjalisi aspekte, mis kõik on sõja kui analüüsitava protsessi seisukohalt olulised, ning analüüsivad jõu kasutamise tähendust riikidevahelistes suhetes läbi ajaloo. 

Raamatusari Mõte ja mõõk. 2.köide. Raamat seab fookuse nendele plaanidele, mida väljapaistvad riigimehed ja väejuhid on minevikus teinud kas nende endi või nende juhtide püstitatud sihtide saavutamiseks. Autorid käsitlevad võrdselt nii sõjalisi kui ka mittesõjalisi aspekte, mis kõik on sõja kui analüüsitava protsessi seisukohalt olulised, ning analüüsivad jõu kasutamise tähendust riikidevahelistes suhetes läbi ajaloo. 

Inspiratsioon ja piiride nihutamine

Inspiratsiooni Navy SEAL väljaõppest. Kuidas sõelutakse välja erakordselt tugeva vastupidavuse võimekusega inimesi, juhtima pideva stressi, kaose, vigu ja raskusi täis keskkonnas. Kõne Texase Ülikooli lõpetajatele. Admiral William H. McRaven (37a Navy SEAL)

Võim kui juhi tööriist. Neli lugu võimekusest, võimalusest, võimetusest ja vastutusest. Pärnu Juhtumiskonverents 2011. Kaitseväeülem kindralleitnant Martin Herem (kõne hetkel Kirde kaitseringkonna ülem kolonelleitnanti auastmes)

Haarav dokumentaaljutustus USA mereväe eriüksuse SEAL salga erakordsest võitlusest piiramisrõngas Afganistani mägedes. Osalenu kirjeldus operatsioonist Redwing (Vainurästas) ja eriüksuse SEAL 10. Team´i langenud kangelastest.

Monograafia kindralfeldmarssal Barclay de Tolly kõneleb Napoleoni vastasleeri ühest silmapaistvaimast väejuhist. Tegemist on tervet ajastut elustava pikaajalisel arhiivitööl põhineva teosega. Raamatus on seikluslikke lahingustseene ja paleeintriigide kirjeldusi.

Raamat Sõjakunst on õpetanud inimestele juba üle 2000 aasta, kuidas juhtida – sõjaväge, firmat, osakonda, oma elu… Raamat on kirjutatud küll juhtnööridena sõjapealikule, kuid tänapäevaks on see kujunenud paljudes ülikoolides soovitatud juhtimisõpikuks.

Raamat on üks olulisemaid 20. sajandil sõjapidamise arusaamu muutnud raamatuid. Raamatus tuuakse selgeid ja kergesti arusaadavaid näiteid manööversõjapidamise rakendamisest rühma, kompanii ja pataljoni tasandil. 

Autor analüüsib strateegia, taktika ja logistika muutumist ajaloo käigus ja eri kultuurides, näidates muuhulgas, milline osa on olnud selles protsessis kindlustustel, relvastusel, hobustel ja püssirohul. Käsitlemist leiab ka sõjapidamise filosoofiline ja psühholoogiline tähendus.

Üks maailma juhtivaid sõja- ja rahvusvahelise poliitika autoriteete sünteesib strateegia evolutsiooni tohutut ajalugu järjekindlalt kaasahaaravas ja üllatavas kokkuvõttes selle kohta, kuidas see hakkas läbima kõiki eluvaldkondi.

Raamatu autorid on endised SEALi ohvitserid, kes teenisid välismissioonidel. See raamat toob paralleele ärimaailma juhtimise algpõhimõtete ja sõjaolukordade vahel ning õpetab, kuidas lõpetada vabanduste otsimine ja teiste süüdistamine ning võtta oma elu eest vastutus.

Raamatu on avaldanud U.S. Army Training and Doctrine Command G2’s Foreign Military Studies Office 2016. aastal, ning on jätkuks FM 100-2 seeria pooleli jäi ning käsitleb Venemaa sõjalist struktuuri, võimeid ja edasist arengut.

I Maailmasõja meeleheitlik konflikt tavalise Saksa sõduri pilgu läbi. 

Paremaks liidriks kasvatamine

Positsiooni või ametinimetuse omamine ei ole juhtimine. Juhtivale ametikohale jõudmine on viiest tasemest kõigest esimene. „Bossi“ järgitakse, kuna seda ollakse sunnitud tegema. Millekski enamaks saamiseks pead omandama oskuse investeerida inimestesse ja neid inspireerima. 

The Slight Edge’i filosoofia järgi on edu pikema perioodi jooksul igapäevaste korduvate ja kaduvväikese mõjuga tegevuste massiivne tulemus teatud ajaperioodi pärast.

Usk oma tegemistesse ja initsiatiiv on kaks asja, mis maailma muudavad. Igast selle raamatu peatükist leiate tosinate kaupa nutikaid ideid, mis võimaldavad teil omandada suurelt mõtlemise tohutu väe.

Rääkige inimestele neist endist ja nad kuulavad tundide viisi. Mitte see, mida te omate, kes te olete, kus te olete või mida teete, ei tee teid õnnelikuks või õnnetuks. Määrava tähtsusega on see, mida te sellest mõtlete. 

Maakaitse ülesannete täitmine

Loe online’is 

Maakaitse käsiraamat on mõeldud kasutamiseks kõigile, nii instruktoritele kui koolitatavatele, et erinevate malevate allüksused ja võitlejad, kus iganes neil on vaja koostööd teha, saaksid asjadest ühtemoodi aru ning tekiks eeldus tõhusalt toimivaks koostööks. 

Käesolev kirjatöö on õppematerjal, mis on mõeldud kasutamiseks nii maaväeohvitseride ja staabiohvitseride koolitamisel kui ka iseseisva lugemisematerjalina.

Raamatusse on kokku kogutud SOKis* instruktorite käe all õpetatav sõduritarkus, mida väljaõppe jooksul praktiseeritakse ja täiendatakse. 

*Sõduri Ostkuste Kursus

 

Täpsuslaskmine

Raamatu autor Soome eruohvitser kaptenmajor Pauli Salo on üks põhjanaabrite hinnatumaid snaipriinstruktoreid, kes on aastakümnete jooksul koolitanud nii kaadrikaitseväelasi, ajateenijaid kui ka reservväelasi. Reservväelastel põhineva riigikaitsesüsteemi tõttu on soomlastel ja eestlastel palju sarnaseid probleeme ning võimalusi. See raamat on valminud koostöös Snaiprigildiga.

Simo Häyhä on sõjaajaloo kuulsamaid snaipreid, kelle kontol arvatakse olevat üle viiesaja surmava tabamuse. Häyhä võitles Kollaa jõe rindel Karjalas alates Talvesõja (1939-1940) esimesest päevast kuni ränga haavatasaamiseni vaid nädal enne Soome-NSV Liidu rahulepingu jõustumist. 

Oma kuuekuulise rindetee vältel sooritas Sutkus snaiprina idarindel 209 tõendatult edukat lasku. Arvestades tema märkimisväärselt lühikest tegutsemisaega, võib teda lugeda Wehrmachti selle relvaliigi edukaimate üksikvõitlejate hulka.
Raamatu muudab erakordselt autentseks asjaolu, et kõik autori tulistatud 209 lasku on originaaldokumentidega kindlalt tõendatud. 

Miski ei ole lahinguväljal verdtarretavam kui püssipauk ja hüüe “SNIPER!” Osav snaiper suudab mõne hästi sihitud lasuga peatada isegi kõige suuremad üksused, võttes mõne võtmeisiku maha, nagu skaudi või ohvitseri, vaenlase moraali tõsiselt kahjustades.

See raamat kulub ära iga ala tegijale, mitte ainult laskurile, sest vaimse tugevuse põhimõtted on üheselt rakendatavad igas eluvaldkonnas.

Tankitõrje

Kaitseliidu Tallinna maleva tankitõrje kursuse laskmised.

Kellelegi ei ole uudiseks, et TTG on kuulipilduja kõrval väikese jalaväeüksuse põhirelv: ilma nende kaheta on üksusel väga piiratud võime toime tulla varitseda võivate elementaarsete ohtudega.

Tankitõrjekahur ei ole aja jooksul kaotanud ühtegi oma paljudest võimalikest kasutusviisidest. Küsimus on alati selles, et kas leidub piisavalt kaitseliitlasi, kes selle relvaga midagi teha tahavad ja oskavad.

Teadmiste jagamine

Eesti Kaitseväe e-õppe portaal

Kaitseliidu kooli varakamber

Ajakiri Sõdur

USA armee käsiraamatud

Kogemustest õppimine

Usaldusväärsed ostukohad varustuse täiendamiseks

Kaitseliit annab kõigile liitujatele väga hea ning kvaliteetse varustuse. Ometi on kaitseliitlased usinad oma isikliku varustuse täiendamisel.

Toome siin ära mõned läbi proovitud head ja usaldusväärsed ostukohad.